نقشه های اجرایی و کارگاهی

انواع طراحی مستقیم Direct   و معکوس Reverse، تهیه و ارائه نقشه های اجرایی و کارگاهی(Shop drawing & Assembling)، طراحی تلرانسهای هندسی، وضعی، انطباقات ، صافی سطوح ، گاه آزاد و ... جهت ساخت و مونتاژ قطعات وتجهیزات، بازسازی نقشه های قدیمی (Old drawing rebuild)