صفـــــــــر تا صــــــد کولیس -اندازه گیری مکانیکی

کولیس از ابزار های اندازه گیری است که مقادیر کمتر از یک میلی تر را اندازه می گیرد و برای اندازه گیری طول، ضخامت، قطر (داخلی و خارجی، سوراخ ها و عمق شکاف ها کاربرد دارد. 
یک کولیس دارای خط کش مدرج با تقسیم بندی میلی متری و اینچی، فک های ثابت و متحرک برای اندازه گیری قطر خارجی، شاخک های ثابت و متحرک (fix and mobile) برای اندازه گیری عمق داخلی،تیغه عمق سنج برای اندازه گیری عمق سوراخ ها، کشویی، پیچ کشو ضامن کشو و اعداد ورنیه بر روی کشو است.
کولیس ها باید به طرز صحیح مورد اندازه گیری قرار گیرند تا ابعاد سنجی درستی در اختیار کاربر بگذارند. به عنوان نمونه، جهت اندازه گیری ضخامت یک پلیت فلزی، کولیس ورنیه باید در زاویه درستی قرار گیرد تا به ما ابعاد دقیق را نشان بدهد. برای اندازه گیری اشکال با پیچیدگی های ظاهری و دارای انحنا و ... نیاز به تمرین بیشتر است. دقت اندازه گیری جهت استفاده از کولیس به طور مستقیم به مهارت کاربر بستگی دارد. فک دستگاه کولیس ورنیه بایدمحکم به قسمتی که اندازه گیری آن مد نظر است، بچسبد.